Rivilė-GAMA

SISTEMA, APIMANTI BUHALTERINĘ, FINANSINĘ, KLIENTŲ (CRM) IR VERSLO VALDYMO APSKAITĄ

RIVILĖ-GAMA PROGRAMOS MODULIAI

Branduolys

Administravimas, parametrai, normatyvai.

Didžioji knyga

Bendrasis žurnalas, pelno-nuostolio ataskaitos.

Debitorinės/ Kreditorinės operacijos

Klientų skolų apskaita, klientų informavimo sistema.

Pirkimai

Pirkimų apskaita, automatinis užsakymo formavimas.

Pardavimai

Pardavimų apskaita, užsakymai, rezervavimai, pasiūlymai, automatinis jų siuntimas.

Atsiskaitymai

Įplaukos, išmokos, bankinių pavedimų formavimas, mokėjimo išrašų importas.

Operacijos su atsargomis

Inventorizacija, prekių nurašymas savo reikmėms, persirūšiavimas.

Vidinė apskaita

Prekių vidinis judėjimas tarp padalinių/sandėlių, užsakymų iš sandėlių formavimas

Gamybos apskaita

Komplektavimas, išbarstymas, nebaigta gamyba.

Ilgalaikio turto apskaita

Transporto apskaita

Kelionės lapai, krovinių pervežimai.

Atlyginimų ir personalo apskaita

Biudžeto valdymas

Biudžeto maketas, planas, plano ir fakto palyginimas.

Sandėlio valdymas (SVS)

Prekių apskaita lokacijose, atrinkimas, sutikrinimas.

Dokumentų registras

i.SAF, i.MAS formavimas.

Pardavimų taškai (POS)

Prekybai, vaistinėms, kavinėms-restoranams.

Klientų lojalumo posistemė

Lojalumo taškų kaupimas ir realizacija.

Suderinamumas

Ryšys su kasos aparatais, kaupikliais, svarstyklėmis

Tarpfilialinis ryšys

Replikavimas

Daugiakalbystė

Sistema išversta į anglų, latvių kalbas, papildoma galimybė vesti prekių ir pavadinimus bei kitą informaciją papildomomis kalbomis.

Dimensijos

Padaliniai, objektai, serijos, kaštų centrai, papildomos dimensijos.

Analitika ir ataskaitos

CRM modulis

Užduotys ir ryšiai su klientais.

Plačiau apie Rivilė-GAMA programos modulius

BRANDUOLYS

 • Kortelės:

  • Įmonės sąskaitų planas;
  • Prekės;
  • Paslaugos;
  • Klientai;
  • Padaliniai;
  • Objektai;
  • Menedžeriai;
  • Grupės;
  • Automobiliai;
  • Valiutos;
  • Sutartys;
  • Mokestinis sąskaitų planas ir kt.

  Normatyvinė informacija ir vartotojų teisių administravimas:

  • Vartotojų sąrašas;
  • Vartotojų teisių administravimas;
  • Parametrų sąrašas;
  • Ataskaitų sąrašas;
  • Dokumentų skaitliukai;
  • Darbo vietos.

DIDŽIOJI KNYGA

Visos finansinės ataskaitos:

 • Balansas;
 • Pelno-nuostolio ataskaita;
 • Bandomasis balansas;
 • Kasos knyga;
 • Avanso apyskaitos;
 • Sąskaitų judėjimo ataskaitos;
 • Sąskaitų detali informacija;
 • Sąskaitų suminė informacija;
 • DK sąskaitų perskaičiavimas;
 • Didžiosios knygos operacijos.

TRANSPORTO APSKAITA

 • Kelionės lapai, pervežimai, kroviniai, pervežimų operacijos:

  • Kelionės lapų suvedimas:
   • nuvažiuotas atstumas;
   • kuro normos ir sunaudotas kuras;
   • visos kitos kelionės metu patirtos sąnaudos;
   • vairuotojo atskaitomybė;
   • ryšys su transporto važtaraščiais.
  • Krovinių apskaita, pardavimo operacijų už krovinių pervežimą generavimas;
  • Pervežimų apskaitą, pirkimo operacijų generavimas;
  • Krovinių pervežimo analizė;
  • Kuro sunaudojimo analizė pagal automobilius, maršrutus, kelionės lapus;
  • Vairuotojo atskaitomybės analizė.

ATLYGINIMŲ IR PERSONALO APSKAITA

 • Darbuotojų darbo laiko, priskaitymų ir atskaitymų apskaita. Atlyginimo lapeliai. Ataskaitos valstybinėms įstaigoms:

  • Galimybė formulėmis aprašyti visų įmonėje taikomų priskaitymų ir atskaitymų skaičiavimą;
  • Priskaitymų- atskaitymų darbuotojui skaičiavimas pagal padalinius ir objektus;
  • Darbo laiko apskaitos žiniaraštis;
  • Atostogų, nedarbingumo, komandiruotės įsakymų ir kitų dokumentų suvedimas. Priskaitymų pagal vidurkius paskaičiavimas;
  • Išmokėjimų į bankus formavimas SEPA formatu;
  • Atlyginimo lapelių siuntimas el. paštu (su slaptažodžio uždėjimu);
  • Mėnesinės ir metinės GPM deklaracijos, Sodros formos;
  • Informacija apie nepanaudotas atostogas;
  • Informacija apie laisvus etatus;
  • Priskaitymų-atskaitymų analizės ataskaitos už periodą pagal darbuotojus, padalinius, objektus, priskaitymų-atskaitymų rūšis ir kt.

ATSISKAITYMAI

Įplaukų, išmokų operacijų vedimas, mokėjimo pavedimų formavimas, bankinių išrašų importas:

 • Įplaukų, išmokų operacijų vedimas;
 • Automatinis išmokų operacijų formavimas pagal sumines skolas;
 • SEPA pavedimų formavimas;
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderiai;
 • Sudengimo operacijos;
 • Pinigų judėjimas tarp bankinių sąskaitų;
 • Mokėjimo išrašų importas.

PARDAVIMAI

Prekių (paslaugų) pardavimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Pardavimo pasiūlymai, užsakymai, rezervavimai, važtaraščiai;
 • Pardavimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą, Telemą, Omnivą;
 • Paslaugų registravimo sistema;
 • Sąskaitų-faktūrų generavimas pagal sutartis;
 • Sąskaitų siuntimas el. paštu;
 • iSAF, iVAZ formavimas VMI;
 • Pardavimo kainų (nuolaidų) parinkimo sistema pagal sutartis, akcijas, kainynus, padalinio kainas, nuolaidų matricas;
 • Pardavimo operacijų analizė pagal:
  • periodus;
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • pirkėjus, jų grupes, vietoves;
  • pardavimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius
  • ir kt.

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA

 • Ilgalaikio turto grupės, kortelės, nusidėvėjimo skaičiavimas:

  • Ilgalaikio turto grupės. Galimybė vesti mokestinę informaciją ir informaciją pagal VAS (skirtingos sąskaitos ir skirtingos nusidėvėjimo normos);
  • Ilgalaikio turto apskaitos kortelės;
  • Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai (tiesioginis, likusio laiko, tiesioginis dienomis ir kt.);
  • Ilgalaikio turto operacijos (pirkimas, nurašymas, pardavimas, vidinis judėjimas ir kt.);
  • Amortizacijos skaičiavimas;
  • Ilgalaikio turto remonto sąnaudų kaupimas, vertės didinimas;
  • Ilgalaikio turto likučių ir apyvartos ataskaitos pagal:
   • padalinius, objektus;
   • grupes;
   • pradinės vertės sąskaitas;
   • atsakingus asmenis.
  • Inventorizaciniai apyrašai, nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiai.
Rivilė

PIRKIMAI

Pirkimo užsakymų formavimas, prekių (paslaugų) pirkimo operacijų vedimas ir analizė:

 • Prekių pirkimo užsakymų formavimas atsižvelgiant į likučius, minimumą padalinyje, pardavimus per pasirinktą laikotarpį, sezoniškumą, užsakymo įvykdymo terminus;
 • Užsakymų siuntimas el. paštu tiekėjams;
 • Pirkimo užsakymų (pasiūlymų) vertimas sąskaitomis;
 • Pirkimo operacijų importas/eksportas per rivile-eko sistemą;
 • iSAF registro formavimas VMI;
 • Pirkimai konsignacija;
 • Pirkimo operacijų analizė pagal:
  • prekes, paslaugas, jų grupes;
  • tiekėjus, jų grupes;
  • pirkimo sutartis;
  • padalinius, objektus, centrus;
  • menedžerius;
  • ir kt.

VIDINĖ APSKAITA

 • Prekių judėjimas įmonės viduje, vidinių užsakymų formavimas:

  • Prekių judėjimas tarp padalinių, objektų;
  • Prekių perdavimo aktų, transporto važtaraščių spausdinimas;
  • Prekių perkėlimas į konsignacijos padalinius;
  • Perkėlimas į kitus mato vienetus, galiojimo laiko, serijų priskyrimas;
  • Prekių užsakymų iš kitų padalinių (sandėlių) formavimas, atsižvelgiant į likučius, minimalius kiekius, pardavimus per laikotarpį;
  • iVAZ formavimas VMI.

GAMYBOS APSKAITA

 • Surinkimo, išbarstymo operacijos, paskyrų formavimas ir vykdymas:

  • Kalkuliacinės kortelės;
  • Prekių (paslaugų) surinkimo ir išbarstymo operacijos pagal kalkuliacines korteles;
  • Gaminių savikainos koregavimas, įtraukiant papildomas išlaidas;
  • Darbo užmokesčio paskaičiavimas pagal pagamintos produkcijos kiekį ir darbo įkainius;
  • Darbo užmokesčio už atliktą paslaugą paskirstymas darbuotojams pagal dirbtą laiką, tarifinį atlyginimą ir kitus kriterijus;
  • Gamybos užsakymų suvedimas;
  • Paskyrų formavimas ir vykdymas;
  • Gaminių savikainos, sunaudotų medžiagų, pagamintos produkcijos analizės ataskaitos;
  • Nebaigta gamyba.

BIUDŽETO VALDYMAS

 • Biudžeto straipsniai, maketai, plano suvedimas, plano palyginimas su faktu:

  • Biudžeto straipsnių susiejimas su įmonės sąskaitų planu;
  • Planuojamo biudžeto suvedimas pagal padalinius, objektus, centrus ir kitas dimensijas;
  • Biudžeto maketų susikūrimas, įtraukiant biudžeto straipsnius, DK sąskaitas, formules;
  • Biudžeto informacijos peržiūra pagal aprašytus maketus. Palyginimas su faktu;
  • Biudžeto ataskaitos.

DEBITORINĖS / KREDITORINĖS OPERACIJOS

Darbas su klientais, klientų skolų analizavimas:

 • Detalios skolos;
 • Suminės skolos;
 • Klientų būklė;
 • Apyvartos;
 • Suderinimo aktų siuntimas;
 • Priminimų automatinis siuntimas;
 • SMS pranešimų siuntimas;
 • Mokėjimų planas;
 • Planuojami pinigų srautai.

OPERACIJOS SU ATSARGOMIS


Prekių inventorizacija, nurašymai, persirūšiavimas, gamyba:

 • Prekių nurašymas savo reikmėms, praradimai, brokas ir pan.;
 • Kuro nurašymas;
 • Prekių persirūšiavimas;
 • Prekių nurašymas į nebaigtos gamybos sąskaitas, gaminių užpajamavimas;
 • Inventorizacija:
  • likučių užfiksavimas;
  • inventorizuotų kiekių suvedimas arba importas iš kaupiklio;
  • inventorizacijos neatitikimai;
  • Inventorizacijos aktų spausdinimas.

Papildomi funkcionalumai prie Rivilė GAMA sistemos

 • Naujas internetinis produktas – manorivile.lt

 • Internetinė sandėlio valdymo sistema manorivile/svs

 • Internetinė prekių atrinkimo sistema manorivile/pas

 • Internetinė B2B sistema – manorivile/b2b

 • Užduočių valdymo ir siuntimo sistema

 • Dokumentų siuntimas į Všį pirkimų sistemą

 • Integracija su kitomis sistemomis per web servisus

 • Ryšys su GPAIS

Rivilė-GAMA

SISTEMA, APIMANTI BUHALTERINĘ, FINANSINĘ, KLIENTŲ (CRM) IR VERSLO VALDYMO APSKAITĄ

IŠBANDYTI NEMOKAMAI

- Išbandykite greitai
- Įsitikinkite stabilumu
- Gaukite konsultaciją
- Visiškai nemokamai

KONSULTACIJA ĮSIGIJIMUI

- Labai populiari Lietuvoje
- Pasirinkite tai kas reikalinga
- Prisitaikykite pagal poreikius
- Palankios įsigijimo sąlygos

KONSULTACIJA NUOMOTI

- Visi reikalingi moduliai
- Prisitaikykite pagal poreikius
- Nemokami atnaujinimai
- Tik nuo 35 €/mėn